ประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 13

ขอนิมนต์/เชิญ บุลคลากร และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์เลย เข้าร่วมประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ 13 ณ ห้องประชุมพระราชวีราภรณ์ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วิทยาลัยสงฆ์เลย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30 เป็นต้นไป