รับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566