อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย

ชื่อ : พระมหาสุดใจ ชยวุฑฺโฒ,ดร.
การศึกษา : พธ.บ (พุทธจิตวิทยา), รป.ม (สำหรับนักบริหาร), พธ.ด (รัฐประศาสนศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : sudjai.kun@mcu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 098-541-5487

ชื่อ : ดร.พัชรี สายบุญเยื้อน
การศึกษา : วศ.บ(วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ), ร.ม (รัฐศาสตร์), ปร.ด.(รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : koonoat@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 098-298-3598