พุทธบริหารการศึกษา

ชื่อ : พระครูปริยัติคุณรังษี,ผศ.ดร.
การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.4, พธ.บ., กศ.ม., ปร.ด.(บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : moonloei@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 087-855-6524

ชื่อ : พระครูสุจิตธรรมสุนทร,ดร.
การศึกษา : พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ), ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา), พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พระครูสมุห์สมชัย   นิสฺสโภ,ดร.
การศึกษา : พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา), ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา), พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 

ชื่อ : พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร,รศ.
การศึกษา : น.ธ.เอก, ปธ.5, พธ.บ., อ.ม.(จริยศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : poori-ya@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 084-646-0051

ชื่อ : ผศ.ดร.ประสงค์ หัสรินทร์
การศึกษา : น.ธ.เอก., พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา), กศ.ม.(การประถมศึกษา), พธ.ด.(พุทธบริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : song2516@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-380-2571

ชื่อ : นางสาวกุลดี ยศพิมพ์
การศึกษา : บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการหลักสูตร
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ :