รับสมัครเรียนตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม ของทุกปี

ประกาศนียบัตร 3 หลักสูตร

ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์ - อาทิตย์ | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 1 ปี รับ 30 รูป

ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์ - อาทิตย์ | หลักสตรประกาศนียบัตรพระพทธศาสนา (ป.พศ.) 1 ปี รับ 30 รูป/คน

ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์ - อาทิตย์ | หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.) 1 ปี รับ 60 รูป/คน

ระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร

ภาคปกติ : เรียนจันทร์ - พุธ | การสอนภาษาไทย (คบ.) 4 ปี รับ 30 รูป/คน | รัฐศาสตร์ (รบ.) 4 ปี รับ 15 รูป/คน

ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์ - อาทิตย์ | พระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 4 ปี รับ 60 รูป | รัฐศาสตร์ (รบ.) 4 ปี รับ 30 คน

ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร

ภาคพิเศษ : เรียนเสาร์ - อาทิตย์

พระพุทธศาสนามหาบัณฑิต (พธ.ม.) 2 ปี รับ 30 รูป/คน

พุทธบริหารการศึกษามหาบัณฑิต (คม.) 2 ปี รับ 30 รูป/คน เต็มแล้ว

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (รม.) 2 ปี รับ 30 รูป/คน

โครงการดีๆ สำหรับผู้สนใจสมัครเรียน (เฉพาะระดับปริญญาตรี)

1.โครงการพี่ชวนน้องมาเรียน (มีรุ่นพี่แนะนำ)
- นิสิตปัจจุบันแนะนำผู้มาเรียน 3 รูป/คน รับสิทธิลดค่าธรรมการศึกษา 1 ภาคการศึกษา
แนะนำ 6 รูป/คน รับสิทธิลดค่าธรรมการศึกษา 2 ภาคการศึกษา
- ศิษย์เก่าหรือประชาชนทั่วไป แนะนำผู้มาเรียนได้รับ จำนวน 500 บาท / รูป/คน

2.โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งศาสนทายาท (สำหรับบรรพชิต เกรด 2.50 ขึ้นไป)
- ฟรีค่าสมัครและระเบียบการ
- เรียนฟรี 1 ปีการศึกษา
- บรรจุเป็นพระสอนศีลธรรม

3.โครงการเพชรมอชมพูวิทยาลัยสงฆ์เลย (เกรด 3.50 ขึ้นไป)
- ฟรีค่าสมัครและระเบียบการ
- เรียนฟรี 1 ปีการศึกษาโครงการพิเศษ (สำหรับนิสิตปริญญาตรี)
สาขาวิชาที่ต้องการศึกษา

ข้อมูลผู้สมัคร

ข้อมูลบิดา
ข้อมูลมารดา
ที่อยู่ปัจจุบัน

การศึกษา

อาชีพ

ค่าธรรมเนียมสมัครเรียน

หมายเหตุ

บัญชีชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร

ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรและปริญญาตรี
ธนาคารทหารไทย สาขาเลย
เลขที่ 380-2-43227-2
ชื่อบัญชี วิทยาลัยสงฆ์เลย (รายได้)

ปริญญาโท สาขาพุทธบริหารการศึกษา
ธนาคารทหารไทย สาขาเลย
เลขที่ 380-2-65346-3
ชื่อบัญชี วิทยาลัยสงฆ์เลย (พุทธบริหารการศึกษา)

ปริญญาโท สาขาพระพุทธศาสนา
ธนาคารทหารไทย สาขาเลย
เลขที่ 380-2-66013-8
ชื่อบัญชี วิทยาลัยสงฆ์เลย (พุทธศาสนา)


ข้อตกลงในการเก็บข้อมูลส่วนบุคล PDPA