รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อ : รศ.ดร.ธงชัย  สิงอุดม
การศึกษา : นธ.เอก, พธ.บ, ศศ.ม. (ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา), พธ.ด (รัฐประศาสนศาสตร์), ปร.ด.(รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : thongchai_07@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 085-740-9681ชื่อ : ผศ.ดร.ศตวรรษ  สงกาผัน
การศึกษา : นธ.เอก, รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) , ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง),ปร.ด.(รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : rak2125252499@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 088-380-8606

ชื่อ : รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม
การศึกษา : พธ.บ. (สังคมวิทยา), M.A. (Political Science),Ph.D. (Political Science), ปร.ด. (สื่อสารการเมือง)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์
การศึกษา : พธ.บ. (การสอนสังคม),M.A. (Political Science),Ph.D. (Political Science)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ดร.สุมาลี บุญเรือง
การศึกษา : บธ.บ(การเงิน), บธ.ม (บริหารธุรกิจ), ปร.ด.(รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :