สำนักงานวิชาการ

ชื่อ : พระครูปริยัติจันทบัณฑิต
การศึกษา : พธ.บ. (รัฐศาสตร์), พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), ร.ม. (รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
อีเมล์ : somsak_maha2011@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 086-237-0155

ชื่อ : นางสาวยาติมา  วงค์อินทร์
การศึกษา : ศศ.บ. (บรรณารักษ์)
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
อีเมล์ : ya_king_666@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 087-946-5109

ชื่อ : นายพัทธนันท์  นวลน้อย
การศึกษา : วศ.บ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), รป.ม (รัฐประศาสนศาสตร์)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์ : by_extreme@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-234-0132

ชื่อ : นางสาวศิริลักษณ์  ไชยสิทธิ
การศึกษา : ศศ.บ. (อังกฤษธุรกิจ)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการพระสอนฯ
อีเมล์ : siriluck4803@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 087-428-3652

ชื่อ : นายภูเรือ วิราม
การศึกษา : ค.บ. (การสอนภาษาไทย)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (ทะเบียน)
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :