ผู้บริหาร

ชื่อ : พระพรหมวัชรธีราจารย์, ศ.ดร.
การศึกษา : ศศ.บ.(มัธยมศึกษา), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา), Ph.D.(Phil.)
ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต, รศ.ดร.
การศึกษา : ศษ.บ., พธ.บ., ศศ.ม., Ph.D.
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พระสิริรัตนเมธี,ดร.
การศึกษา : ป.ธ.6, ร.บ.(รัฐศาสตร์), ร.ม.(รัฐศาสตร์), ปร.ด.(รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย
อีเมล์ : Srirattana2513@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089-843-6036

ชื่อ : พระครูปริยัติมงคลบัณฑิต,ผศ.ดร.
การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.4, พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์),
สส.ม. (บริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม), พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย ฝ่ายบริหาร
อีเมล์ : praphan.sir@mcu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พระครูปริยัติคุณรังษี,ผศ.ดร.
การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.4, พธ.บ., กศ.ม., ปร.ด.(บริหารการศึกษา)
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เลย ฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ : moonloei@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 087-855-6524

ชื่อ : นางสาวชรินรัตน์  ชัยสุข
การศึกษา : บธ.บ.(การจัดการงานทั่วไป)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
อีเมล์ : bchrr_1217@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 090-354-9762

ชื่อ : พระครูปริยัติจันทบัณฑิต
การศึกษา : พธ.บ. (รัฐศาสตร์), พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), ร.ม. (รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
อีเมล์ : somsak_maha2011@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 086-237-0155