พุทธศาสนามหาบัณฑิต

ชื่อ : พระราชปรีชามุนี,ดร.
การศึกษา : น.ธ.เอก, ปธ.4, พธ.บ.(พระพุทธศาสนา), พธ.ม.(พระพุทธศาสนา), ศศ.ม(ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา), พธ.ด(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร,รศ.
การศึกษา : น.ธ.เอก, ปธ.5, พธ.บ., อ.ม.(จริยศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : poori-ya@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 084-646-0051

ชื่อ : พระครูสุตคุณวรากร,ดร
การศึกษา : พธ.บ.(การสอนภาษาไทย), ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา),พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ผศ.ดร.จารุกิตติ์ พิริยสุวัฒน์
การศึกษา : ศน.บ.(พุทธศาสน์ศึกษา), ศน.ม.(พุทธศาสตร์), Ph.D (Buddhist Studies)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
อีเมล์ : Jirakitpon@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 085-419-3595

ชื่อ : ดร.อุดร จันทวัน
การศึกษา : พธ.บ.(มนุษยสงเคราะห์ศาสตร์), M.A.(Political Science), พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :