ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย

ที่ตั้ง : เลขที่ 119 หมู่ 5 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100
เว็บไซต์ : https://loei.mcu.ac.th
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/MCUloei2
โทรศัพท์ : 042-039-630
ศูนย์ประสานงานพระสอนฯ : 042-039-629