สาขาวิชารัฐศาสตร์

ชื่อ : พระครูปริยัติมงคลบัณฑิต,ผศ.ดร.
การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.4, พธ.บ. (เศรษฐศาสตร์),
สส.ม. (บริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม), พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร
อีเมล์ : praphan.sir@mcu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : พระสิริรัตนเมธี,ดร.
การศึกษา : ป.ธ.6, ร.บ.(รัฐศาสตร์), ร.ม.(รัฐศาสตร์), ปร.ด.(รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : Srirattana2513@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089-843-6036

ชื่อ : พระครูปริยัติจันทบัณฑิต
การศึกษา : พธ.บ. (รัฐศาสตร์), พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์), ร.ม. (รัฐศาสตร์)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : somsak_maha2011@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 086-237-0155

ชื่อ : นายพิทยพล  กองพงษ์
การศึกษา : ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง), ศน.ม.  (รัฐศาสตร์การปกครอง)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 081-051-5345

ชื่อ : ดร.จำนง  วงศ์คง
การศึกษา : นธ.เอก, พธ.บ., M.A. (Eco.), M.A. (Pol.), M.A. (Socio.), Ph.D. (Eco.)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 087-991-4951