สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ชื่อ : นายเอกลักษณ์  คงทิพย์
การศึกษา : ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา), ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร
อีเมล์ : akekalak_k@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 095-189-2498

ชื่อ : นางส่งสุข  ภาแก้ว
การศึกษา : คบ.(ภาษาไทย), กศ.ม.(ภาษาไทย)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : songsukphakaew@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 095-669-6024

ชื่อ : นายอาทิตย์ แวงโส
การศึกษา : พธ.บ. (การสอนภาษาไทย), ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : arthit.wae@mcu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 098-608-6506

ชื่อ : นางสาวเพ็ญประภา เหล่าทะนนท์
การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ :   นางพวงเพชร  พลวิเศษ
การศึกษา : คบ.(ปฐมวัย), ศษ.ม(การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
อีเมล์ : PP_Polwiset137@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 081-717-0968