ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รอบสาม) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ มารายงานตัวและขึ้นทะเบียนนิสิต พร้อมลงทะเบียน/ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในวันที่ ๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องการเงิน อาคารพระพรหมเวที