ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 ปี (เรียน เสาร์-อาทิตย์)
หลักสูตร ชั้นปีที่ 1 รวมจ่าย
1 2
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 6,550 5,750 12,300
ประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา (ป.พศ.) 6,550 5,750 12,300
ประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.) 6,550 5,750 12,300
หลักสูตรพระพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) (ปริญญาตรี 4 ปี เรียน เสาร์-อาทิตย์)
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวมจ่าย
1 2 1 2 1 2 1 2
บรรพชิต 6,900 7,000 6,450 6,100 6,750 6,400 5,700 5,650 50,950
คฤหัสถ์ 7,900 8,000 7,450 7,100 7,750 7,400 6,700 6,750 59,050
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) (ปริญญาตรี 4 ปี เรียน จันทร์-พุธ)
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวมจ่าย
1 2 1 2 1 2 1 2
บรรพชิต 5,250 4,350 4,800 4,350 4,500 4,050 3,700 4,000 35,000
คฤหัสถ์ 7,750 6,750 7,300 6,650 6,700 6,150 3,700 6,050 51,050
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) (ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ เรียน จันทร์-พุธ)
สาขารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวมจ่าย
1 2 1 2 1 2 1 2
บรรพชิต 5,100 4,150 4,350 4,000 4,300 4,050 4,150 4,000 34,100
คฤหัสถ์ 7,450 6,350 6,400 6,050 6,300 6,150 6,000 6,050 50,750
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) (ปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ เรียน เสาร์-อาทิตย์)
สาขารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 รวมจ่าย
1 2 3 1 2 3 1 2 3
คฤหัสถ์ 8,800 8,000 4,160 8,350 8,000 4,160 7,450 7,250 4,520 60,690
เทียบโอน ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท 11,800 8,450 4,160 9,250 9,650 5,000 48,310
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) (ปริญญาโท 2 ปี เรียน เสาร์-อาทิตย์)
สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 รวมจ่าย
1 2 1 2
บรรพชิตและคฤหัสถ์ 28,400 23,900 22,200 19,900 94,400
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) (ปริญญาโท 2 ปี เรียน เสาร์-อาทิตย์)
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 รวมจ่าย
1 2 1 2
บรรพชิตและคฤหัสถ์ 28,400 23,900 22,200 19,900 94,400